skip navigation

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

ANASAYFA / LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

  • 06 07 2023

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Lojistik sektörü ve rekabet gücüne ilişkin literatürde yapılmış çalışmalar olmakla birlikte, rekabet endeksleri ile lojistik performan endeksi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan çalışmaya literatür araştırmasında rastlanmamıştır. Bununla birlikte, çeşitli gelişmişlik göstergeleri ve ülkelerin lojistik performansları arasındaki ilişkiyi ölçmeyi amaçlayan bazı çalışmalar şu şekildedir: Burmaoğlu, (2012) tarafından yapılan çalışmada, AB ülkelerinde 2009 yılına ilişkin inovasyon göstergelerinin lojistik performansına etkisi analiz edilmiştir. Korelasyon analiziyle, insan kaynakları ve entelektüel varlıkların ülkelerin lojistik performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çekerol ve Kurnaz, (2011) küresel krizin lojistik sektörü üzerindeki etkilerini incelemiştir. Kriz ortamında ve sonrasında, maliyetlerini düşüren, bilgi altyapısını geliştiren ve kalifiye eleman ihtiyacını azaltan firmaların lojistik performanslarının artacağı belirtilmiştir. Ateş ve Işık, (2010) da, Türkiye’de lojistik hizmetlerindeki gelişmelerin ihracat üzerine etkisini analiz etmiştir. Granger nedensellik analizi sonucu, lojistik sektörü ile ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Tutar vd., (2009) ise, Türkiye ile Macaristan ve Romanya’nın lojistik sektörü gelişmişlik düzeyini kıyaslamıştır. Türkiye’nin her iki ülkeye göre de üstünlüğü olup, sözü edilen ülkeler arasında sıkı bir işbirliği bulunmaktadır. Sofyalıoğlu ve Kartal, (2013) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye ile Avrasya ülkelerinin Lojistik Performans Endeksleri kıyaslanmıştır. 2012 yılına ilişkin yapılan çalışmada, Türkiye’nin lojistik faaliyetlerinde nispi üstünlüğü dikkat çekicidir. Babacan, (2003) Türkiye’de lojistik sektörüne ilişkin durumu ve potansiyeli ele almıştır. Sektörde çalışan üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmelerden, Türkiye’de özellikle son yıllarda sektöre verilen önemin arttığı, maliyetlerin azaltılma ve pazarın büyütülmesi gereği vurgulanmıştır. Roy, (2011) Kanada’nın Lojistik Performans Endeksi ve iş verimliliği arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. İş verimliliği, ülkenin lojistik performansını ve tedarik zinciri yönetimini olumlu etkilemektedir. Sayı :1 Yıl: 2014 50 Mohan, (2013) tarafından yapılan çalışmada, lojistik yönetimi ve rekabet gücü arasındaki ilişki Hindistan örneği ile incelenmiştir. Hindistan’ın, lojistik performansını arttırabilmesi için öncelikle ulaştırma altyapısını geliştirmesi ve depolamaya önem vermesi gerekir. Founou, (2002) da, lojistik yönetiminde bilişi